ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

შემოსული განაცხადები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, 2022 წელს საქმის წარმოების მიზნით, ელექტრონული/მატერიალური ფორმით, 15862 მიმართვა/წერილი/განცხადება დარეგისტრირდა.