ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)ი პირის „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპრორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრისთვის“ არსებობის ვადით ფართის გადაცემის შესახებ

 მუნიციალურ საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით ა(ა)იპ "ლაგოდეხის სერვის ცენტრზე" გადაცემის შესახებ

 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ

 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)ი.პ „ლაგოდეხის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენრი“-სთვის გადაცემის შესახებ

 საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიისათვის სატრენინგო სივრცის მოსაწყობად ფართის გადაცემის თაობაზე

 მუნიციალურ საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით ა(ა)იპ ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრზე" გადაცემის შესახებ

გადმოცემული ქონება 2022 წ.