ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

სამართლებრივი აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია

 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება - საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“

 

თავი III. ინფორმაციის თავისუფლება

 

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

 

დადგენილება N33 - „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და დაწესებულებების, აგრეთველაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების და საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესის„ დამტკიცების შესახებ

 

ბრძანება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის დადგენის შესახებ