ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

10 დეკემბრის ანგარიში

საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49-ე მუხლის თანახმად, წარმოგიდგენთ 2016 წლის ანგარიშს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე;

  • 2016 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსულია 43 განცხადება;

  • საჯარო ინფორმაცია სრულად იქნა დაკმაყოფილებული 33 შეთხვევაში;

  • საჯარო ინფორმაცია ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 5 შემთხვევაში;

  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული განცხადება 2 შემთხვევაში დაუბრუნდა განმცხადებელს, განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით;

  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული 3 განცხადება განხილვის პროცესშია;

  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული განცხადების ნაწილობრის დაკმაყოფილების  შემთხვევაში, გასაჩივრების არცერთი შემთხვევა არ შემოსულა;

  • 2016 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ინფორმაციის დამუშავებასა და გაცემასთან დაკავშირებულმა  ხარჯებმა შეადგინა 99,85 (ოთხმოცხაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდახუთი თეთრი) ლარი;

  • საჯარო მონაცემთა ბაზებისა და საჯარო დაწესებულებების მიერ პერსნალური მონაცემების გაცემის თაობაზე მოთხოვნა არ დაფიქსირებულა;

  • საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირზე, საქართველოს ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნის დარღვევის ფაქტი და დისციპლინური სახდელის დადების შემთხვევა 2016 წლის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ დაფიქსირებულა;

საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49-ე მუხლის თანახმად, წარმოგიდგენთ 2020 წლის ანგარიშს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე.

იხილეთ დოკუმენტი

საქართველოს ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის,, 49-ე მუხლის თანახმად, წარმოგიდგენთ 2021 წლის ანგარიშს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე.

იხილეთ დოკუმენტი

საქართველოს ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის,, 49-ე მუხლის თანახმად, წარმოგიდგენთ 2022 წლის ანგარიშს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე.

იხილეთ დოკუმენტი

საქართველოს ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის,, 49-ე მუხლის თანახმად, წარმოგიდგენთ 2023 წლის ანგარიშს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე.

იხილეთ დოკუმენტი