ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

 

  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი  თავი III. 
  • საქართველოს კონსტიტუცია მე -18 მუხლი
  • საქართველოს მთავრობის დადგენილება №219
  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №33
  • საქართველოს კანონი  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების  მოსაკრებლის შესახებ
  • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  ბრძანება  №  15
გააზიარე