ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წელს  ჩატარებული კონკურსის შედეგები არ  გასაჩივრებულა 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020წელს ჩატარებული კონკურსის შედეგები არ გასაჩივრებულა.

 

 

 

  •  პირს უფლება აქვს, კონკურსის შედეგები გაასაჩივროს საპრეტენზიო კომისიაში (მისი არსებობის შემთხვევაში), ხოლო შემდეგ – სასამართლოში, ან არ გამოიყენოს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება და კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული საჩივარი წარადგინოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში.
  • კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული დავა, დაწესებულებაში საპრეტენზიო კომისიის არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია გადაწყდეს ადმინისტრაციული წესით, უფლების დაცვის სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით.

 

გააზიარე