ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა

24 თებერვალი, 2023

ორშაბათს, 27 თებერვალს ,12: 00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.   მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,     უძრავი ქონების ნაწილის, ქალაქ ლაგოდეხში, კოსტავას ქუჩა N1-ში მდებარე შენობის (ს/კ N54.01.54.235)   მეორე სართულზე N5 ოთახი - 17.7კვ.მ. და N6 ოთახის- 19.2კვ.მ. ფართი, ა(ა)იპ „ლუდვიგ მლოკოსევიჩის სახელობის კახეთის პოლონელთა კავშირს“ (ს/კ N233147591) სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 5 წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე.                                                               /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

        

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში (საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა)ცვლილების შეტანის შესახებ.

                  /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის   3  სექტემბრის   №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში(საპრივატიზებო ობიექტების გეგმა)  ცვლილების შეტანის შესახებ

                                                                                                                                       /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

  1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის   თანხმობის მიცემის შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 დეკემბრის Nგ-93.93223363  განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                                                       /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

 

  1.   სხვადასხვა.

    

 

 

გააზიარე