მუნიციპალური დასუფთავება

მოსაკრებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისთვის

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებას, გაუვნებლობასა და მათი განთავსების საბოლოო ადგილების მოვლა-პატრონობისთვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება:

  • ერთ სულ მოსახლეზე ქ. ლაგოდეხის ტერიტორიაზე  0,50 ლარის ოდენობით;

  • იურიდიული პირების, ორგანიზაციების და დაწესებულებებისათვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება შემდეგი ცხრილის  შესაბამისად:

იურიდიული პირებისათვის, ორგანიზაციებისათვის და დაწესებულებებისათვის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა

 

გააზიარე