ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისია

28 ნოემბერი, 2023

ოთხშაბათს,  29 ნოემბერს, 14:15 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ლაგოდეხში, კოსტავას ქუჩა N1-ში მდებარე /საკადასტრო
კოდი N54.01.54.235/ შენობის პირველ სართულზე არსებული 28.43 კვ.მ ფართის, სასყიდლიანი
სარგებლობის უფლებით, 5 (ხუთი) წლის ვადით, აუქციონის ფორმით განკარგვის თაობაზე.).
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021
წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


3. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: ვ.

წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

4. სხვადასხვა.

გააზიარე