საკრებულოს სხდომა

6 April, 2023

                                                                 

                                                                                

პარასკევს, 7 აპრილს, 14: 00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                                                                   

  

 1. „ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2023  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                                                                                                                                   /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2023 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27  დეკემბრის N28  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                                                                                                                                                                          

 /მომხს:ნ. ბატიაშვილი/

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                                                    

 /მომხს:ნ. დათუკიშვილი/

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                      

/მომხს:გ. მანგოშვილი/

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ხეჩილი).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(აფენი).

                                                                                                                                                                /მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ბაღები).

                                                                                                                                                                                

 /მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

 1. ლაგოდეხის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის მიერ 2022 წელს განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების სამსახურის ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:ნ.ბატიაშვილი/

 

 1. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  სახელოვნებო სკოლების გაერთინების ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:ნ. კობერიძე/

 1. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                                                                                           /მომხს:თ. ბაღაშვილი/

 1. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრის ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      /მომხს: ნ.თამაზაშვილი/                            

 1.  ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სერვის ცენტრის ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                                                                /მომხს:ზ.კოჭლამაზაშვილი/

 

 1. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                                                                                  /მომხს:ბ.ხელაძე/

             

 

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ცენტრალური ქუჩისათვის  ჰერეთის ქუჩის  სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

 

                                                                                                                                                     /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მეორე ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის პარალელური ქუჩა) თამარ მეფის  სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

 

                                                                                                                                                       /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მესამე ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის პარალელური ქუჩა) შერმადინ დარჩიაშვილის  სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.                                                                                                                                                       /მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

 

 1. სხვადასხვა.
გააზიარე