საკრებულოს სხდომა

3 ნოემბერი, 2022

პარასკევს, 4 ნოემბერს , 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:
                                                                                                                                                                                                               


   1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების  დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 2 თებერვლის N12 დადგენილებაში     
ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                                                                                                                                                                          /მომხს: კ. ჯამბურია/                  

2.    „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის ანგარიშის მიმოხილვა;

                                                                                                                                         /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/


    3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენა;

                                                                                                                                                                  /მომხს:  ჯ. მდივნიშვილი/


    4.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ(ბიუროს გადაწყვეტილება);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        /მომხს: კ.ჯამბურია/

  5.  ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის № გ-93.932133721   განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;


                                                                                                                                                   /მომხს: კ. ჯამბურია/


   6. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის № გ-93.932133722   განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                                                                                              /მომხს: კ. ჯამბურია/


    7.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის № გ-93.932133723   განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

                                                                                                                                                             /მომხს: კ. ჯამბურია/


  8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ;                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            /მომხს: ლ მუმლაძე/

    9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის  შესახებ;

                                                                                                                                                                          /მომხს: ლ მუმლაძე/


    10. სხვადასხვა

გააზიარე