საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

25 დეკემბერი, 2023

 

სამშაბათს, 26 დეკემბერს,  11:00 საათზე,  სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების" დარბაზში,

  ჩატარდება საკრებულოს რიგგარეშე
სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
/მომხს: გ. მანგოშვილი,
ნ. კუპრაშვილი/
2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: გ. მანგოშვილი,ნ. კუპრაშვილი/

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის
დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: გ. მანგოშვილი,ნ. კუპრაშვილი/

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2024
წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
/მომხს:თ. ბაღაშვილი,
ე. ლეკიაშვილი/
5. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური
მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
/მომხს:ნ.დათუკიშვილი,ე. ლეკიაშვილი/

6. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ჯილდოს
შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

7. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატსა და მერიაში სტაჟირების გავლის წესის
და სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობის – სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის №59
დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

/მომხს: ნ.დათუკიშვილი, შ.ხაჩიაშვილი/
8. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №9 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი,
ნ. კუპრაშვილი/
9. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა)
უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 აგვისტოს №43
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

10. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ
საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №11 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ნ.დათუკიშვილი, ნ. კუპრაშვილი/
11. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №53
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ნ.დათუკიშვილი/
12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდობის
მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის
დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: ნ.ბატიაშვილი, ე.ლეკიაშვილი/
13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე
ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების
შესახებ.

/მომხს: ნ.დათუკიშვილი, ბ.შუბითიძე/
14. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგანგებო მართვის გეგმის
დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:ნ.დათუკიშვილი, ბ.შუბითიძე/

15. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის დამტკიცების
შესახებ.

/მომხს: ნ.ბატიაშვილი/

16. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

/მომხს: ნ.დათუკიშვილი/
17. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, 2024 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ.

/მომხს: გ.ჩალათაშვილი, ბ.შუბითიძე/

18. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(საქობოს საბავშვო
ბაღი).

/მომხს: ივ. წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

19. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ
პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
20. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა
რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.

/მომხს: ნ.დათუკიშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

21. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-
93.93213375 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი,
ნ.კუპრაშვილი/

22. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის
თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის
3 დეკემბრის №გ-93.93213376 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი,
ნ.კუპრაშვილი/
23. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე
არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის

№გ-93.93213377 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:შ.ხაჩიაშვილი,
ნ.კუპრაშვილი/
24. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე
არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 სექტემბრის
№გ-93.93222453 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

25. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,
ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის
არჩევის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის
№გ-93.932133725 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
26. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-93.932133724
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
27. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-93.932133726 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

28. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4
ნოემბრის
№გ.93. 93223086 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს:
შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
29. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4
ნოემბრის
№გ.93. 93223085 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

30. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“ თავმჯდომარისათვის -თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 სექტემბრის №გ-93.93222455 განკარგულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი,
ნ.კუპრაშვილი/
31. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-
93.932133715
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
32. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის
№გ-93.932133713 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
33. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის
№გ-93.932133711 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
34. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო’’-ს თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის
№გ.93.932133712 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
35. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,უკეთესი მომავლისაკენ’’ შექმნის
ცნობად მიღების და ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის
№გ-93.93213379 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
36. ”ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,უკეთესი მომავლისაკენ“
თავმჯდომარის მოადგილის-დავით ლომიძის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 6 ოქტომბრის № გ-93. 93232792
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

37. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის’’ შექმნის ცნობად მიღების და ფრაქციის თავმჯდომარისათვის თანამდებობრივი
სარგოს დანიშვნის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3
დეკემბრის №გ-93.932133716 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

38. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის’’ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის
№გ.93.932133719 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/
39. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ”
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 2 ივნისის № გ-93. 93231536
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

40. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის’’ თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის
№გ-93.932133718 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.კუპრაშვილი/

41. სხვადასხვა

გააზიარე