საკრებულოს მორიგი სხდომა

2 თებერვალი, 2023

 

პარასკებს , 3 თებერვალს,  15:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

                                                             

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

                                                                                                                                            /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის   3  სექტემბრის   №გ-93.93212465 განკარგულების დანართში საპრივატიზებო ობიექტების გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

                /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

  1.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სტადიონები).

                  /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

       

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(კაბლის ბაღი).

                  /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

  1.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ტროსები).

                  /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

       

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ფოტონი).

                  /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

       

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(განათება).

                  /მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

 

  1. სხვადასხვა.

       

გააზიარე