საკრებულოს მორიგი სხდომა

25 აგვისტო, 2023

პარასკევს,1 სექტემბერს 11: 00 საათზე, ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის

მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
/მომხს: გ. მანგოშვილი,

ნ. კუპრაშვილი/

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ დასახლებაში მდებარე ქუჩების სახელდების
თაობაზე.
/მომხს: შ.

ხაჩიაშვილი, ბ. შუბითიძე/

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (მადლი).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ანი-ბანი).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/
5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ქალთა და
ახალგაზრდობის სათემო ცენტრი ცოდნის კარი).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/
6. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021
წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/
7. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: ვ.

წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

8. სხვადასხვა

გააზიარე