ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს ბიურო

4 აგვისტო, 2022

                                                             დღის წესრიგი:                                        

 

 

1.   „ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  2022  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                          

                                                                                                                       /მომხს:  ნ. კუპრაშვილი; გ,მანგოშვილი/

 

2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2022 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21  დეკემბრის N24  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                                                        /ე.ლეკიაშვილი. ნ.ბატიაშვილი/

 

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე.

 

                                                                                                                                         /მომხს: კ.ჯამბურია/

 

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3  სექტემბრის  №გ-93.93212465 განკარგულების  „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ" დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                                                        /მომხს: ო.შველიძე; ივ.წიქარიშვილი/

 

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ნაგავშემკრები კონტეინერების  სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების ფორმით, არსებობის ვადით ა(ა)იპ „ლაგოდეხის სერვის ცენტრისთვის“ /საიდენტიფიკაციო კოდი: 433105659/ გადაცემის თაობაზე.

 

                                                                                                                        /მომხს: ო.შველიძე; ლ.კურტანიძე/

 

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის /ს.კ. 54.01.51.044/ პირველი სართულის-159.5კვ.მ უსასყიდლოდ, 2 წლის ვადით, სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით  ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მზრუნველობა მოკლებულთა ორგანიზაცია მადლისთვის“

/ საინ.ნომერი:  233146388/.

                                                                                                             

                                                                                                                        /მომხს:ო.შველიძე; ლ.კურტანიძე/

                                                                                  ;

                                                                                       

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, ეკონომიკის სამსახურის - ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებისა და შესყიდვების განყოფილების 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

 

                                                                                                                         /მომხს: ო.შველიძე; ლ.კურტანიძე /

 

8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, საფინასო სამსახურის მიერ წარმოდგენილი 2022 წლის ბიუჯეტის 2 კვარტლის შესრულების  მიმოხილვის თაობაზე.

 

                                                                                                                       /მომხს:  ნ. კუპრაშვილი; გ,მანგოშვილი/

 

9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ, 2021 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშის თაობაზე.

                                                                                                                                           

                                                                                                                             /მომხს: ნ.კუპრაშვილი;ა.ლობჟანიძე/

 

 

 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

 

                                                                                                                      /მომხს: ბ.შუბითიძე; გ. ჩალათაშვილი/

 

 

11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის,  სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის  2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

 

                                                                                                                         /მომხს:შ.ხაჩიაშვილი, ნ. დათუკიშვილი/

 

12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის საქმიანობის ანგარიში.

                                                                                                                                           

                                                                                                                      /მომხს: შ.ხაჩიაშვილი; ნ.დათუკიშვილი/

 

13.   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის, 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     /მომხს: ე.ლეკიაშვილი; ნ.ბატიაშვილი; /

 

14. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის,  2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

                                                                                                      

                                                                                                                      /მომხს: ე.ლეკიაშვილი;   მ.მოდებაძე/

                                                                                              

ა(ა)იპების ანგარიშები:

 

15. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

 

                                                                                                                  /მომხს: ე.ლეკიაშვილი;   თ.ბაღაშვილი/

 

 16. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრის 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

 

                                                                                                               /მომხს: ე.ლეკიაშვილი;   ნ.თამაზაშვილი/

 

17. ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

 

                                                                                                    /მომხს: ე.ლეკიაშვილი;   ნ.კობერიძე/

 

18. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

                                                                                                      

                                                                                                   /მომხს: ე.ლეკიაშვილი;   ბ.ხელაძე/

 

19. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სერვის-ცენტრის 2022 წლის ექვსი თვის მუშაობის ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე.

                                                                                                    /მომხს: ე.ლეკიაშვილი;   ზ.კოჭლამაზაშვილი/

 

 

გააზიარე