ბიუროს სხდომა

2 ოქტომბერი, 2023

ხუთშაბათს, 5  ოქტომბერს , 14:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს ბიუროს სხდომა

 

დღის წესრიგი:

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,უკეთესი მომავლისაკენ“
თავმჯდომარის მოადგილის სალომე ღონღაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის
შესახებ ცნობად მიღება და ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,უკეთესი მომავლისაკენ“
თავმჯდომარის მოადგილესათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ “ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-93.932133710 განკარგულების
ძლადაკარგულად გამოცხადება.
/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი/


2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,უკეთესი მომავლისაკენ“
თავმჯდომარის მოადგილესათვის დავითი ლომიძესთვის თანამდებობრივი სარგოს
განსაზღვრის შესახებ.
/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მესამე ქუჩისათვის დავით აღმაშენებლის
სახელის მინიჭების თაობაზე.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭისუბნის პირველი ქუჩისათვის ბაჯიხევის
სახელის მინიჭების თაობაზე

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭისუბნის მეორე ქუჩისათვის ირის სახელის
მინიჭების თაობაზე

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


6. ქალაქ ლაგოდეხის თავისუფლების I შესახვევისთვის სახელის გადარქმევისა და ბახტრიონის
სახელის მინიჭების თაობაზე.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში, ვაჟა ღვალაძის ქუჩისათვის (ქუჩის
ნაწილისათვის)სახელის გადარქმევისა და შენგელი ნოზაძის სახელის მინიჭების
(სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


8. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021
წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


9. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: ვ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ა(ა)იპ სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (გარე განათება-ა(ა)იპ
„ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრს).
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ა(ა)იპ “საქართველოს
წითელი ჯვრის საზოგადოება).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

13. სხვადასხვა.

გააზიარე