ბაღჩეული და ბოსტნეული კულტურის წარმოება

ბაღჩეული და ბოსტნეული კულტურების  ნათესმა ფართობმა 6000 ჰა–მდე შეადგინა. ამ სფეროში დასაქმებულია  მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. წარმოებულმა პროდუქციამ შეადგინა 100000 ტონამდე, რაც თანხობრივად შეადგენს 40000000–50000000 ლარამდე. 

გააზიარე