სათათბურე მეურნეობები

ლაგოდეხის გეოგრაფიულ კლიმატურ პირობებიდან გამომდინარე პრიორიტეტულია სასათბურე მეურნეობების  განვითარება. გასულ წელს გვქონდა 5000–მდე მარტივი ტიპის სასათბურე მეურნეობა, რომლის საშუალებით ადრეულ გაზაფხულზე ხდება ქ. თბილისისა და აღმოსავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილის მომარაგება საადრეო ბოსტნეულით.

გააზიარე