ბიუროს სხდომა

28 April, 2023

ოთხშაბათს, 3 მაისს, 14:00  ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში გაიმართება ბიუროს სხდომა 

დღისწესრიგი

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.
/მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/


2 . ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების
შესახებ“  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 ივლისის №16 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


3. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’
თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ“ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-93.932133720
განკარგულების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე.


/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის „სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და
ზედამხედველობის სამსახურში“ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების
დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


6. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სასამარლოები).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(შპს „ლაგ-ელ-მო“).
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/

9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/

10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მესამე ქუჩის (სახელდების) თაობაზე.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

11. სხვადასხვა.

გააზიარე