ბიუროს სხდომა

5 April, 2023

ხუთშაბათს, 6 აპრილს 15:30 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს  სხდომა გაიმართება

დღის წესრიგი:

 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების

შეტანის თაობაზე

/მომხს: გ. მანგოშვილი,ნ. კუპრაშვილი/

2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2023

წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს:ნ. ბატიაშვილი/

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და

ზედამხედველობის სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა

საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:ნ. დათუკიშვილი/

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის

მოსმენის, შეფასებისა და დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:გ. მანგოშვილი/

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ხეჩილი).

/მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(აფენი).

/მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ბაღები).

/მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

8. ლაგოდეხის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის მიერ 2022

წელს განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.

/მომხს: ნ.ბატიაშვილი/

9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა

განვითარების სამსახურის ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

 

/მომხს:ნ.ბატიაშვილი/

10. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთინების ანგარიში 2022

წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:ნ. კობერიძე/

11. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების  ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:თ. ბაღაშვილი/

12. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა

განვითარების ცენტრის ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: ნ.თამაზაშვილი/

13. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სერვის ცენტრის ანგარიში 2022 წელს ჩატარებული

მუშაობის შესახებ.

/მომხს:ზ.კოჭლამაზაშვილი/

14. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ანგარიში 2022

წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:ბ.ხელაძე/

15. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ცენტრალური ქუჩისათვის ჰერეთის ქუჩის

სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

16. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მეორე ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის

პარალელური ქუჩა) თამარ მეფის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

17. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მესამე ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის

პარალელური ქუჩა) შერმადინ დარჩიაშვილის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/

18. სხვადასხვა.

გააზიარე