სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

 

მერია შედგება მერიის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებისა და სტრუქტურული ერთეულებისაგან. 

მერიის სტრუქტურული ერთეულები – მერიის სამსახურები იქმნება (უქმდება) და მათი დასახელებები განისაზღვრება ამ დებულებით. მერიის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები და სტრუქტურა განისაზღვრება სამსახურის დებულებით, რომელსაც მერის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო.მერიის სამსახური, სამსახურის დებულების შესაბამისად, ფუნქციურ დანიშნულებათა მიხედვით შეიძლება დაიყოს ქვედანაყოფებად – განყოფილებებად.

 

მერიის სტრუქტურული ერთეულები - სამსახურები და მათი ძირითადი ფუნქციები


ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:

სამსახურის დებულება


სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:

სამსახურის დებულება


საფინანსო სამსახური

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ერთი განყოფილება:

სამსახურის დებულება


ეკონომიკის სამსახური

სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:

სამსახურის დებულება


ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:

სამსახურის დებულება

სამსახურის დებულება


ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

სამსახურის სტრუქტურაში შედის ერთი განყოფილება:

სამსახურის დებულება


შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის დებულება


განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

სამსახურის დებულება


სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

სამსახურის დებულება


 

Share page