ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეკონომიკის სამსახური

მერიის ეკონომიკის სამსახური (ტექსტში შემდგომ - სამსახური) არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას,ტურიზმის სფეროში პრიორიტეტებისა და სტრატეგიის შემუშავება, პროგმამებისა და პროექტების შესახებ წინადადებების მომზადებას;ფონდებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა

I რანგი - ვაკანტური

II რანგი ტურიზმი

II რანგი -ქონება

II რანგი შესყიდვები

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო პროექტებისა და ფონდების მოძიების საკითხებში

III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში

III რანგის მეორე. - ქონება

III რანგის პირველი კატეგორია მატერიალურ ტექნიკური

III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

III რანგის პირველი-ქონება.

 

გააზიარე