სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

ეს დებულება, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონების, კანონქვემდებარე აქტების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის დებულებების შესაბამისად, განსაზღვრავს სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის (შემდგომ – სამსახური) შექმნისა და ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს, ანგარიშვალდებულებას, უფლება-მოვალეობას და მუშაობის ორგანიზაციას.

სამსახურის დებულება

სამსახურის უფროსი - გელა ლომიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:


მობ:995  599 85 66 55

E-mail:lagodexisamxedro@gmail.com


სამუშაო გამოცდილება:

2003 წლიდან დღემდე - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

1993 – 2003 წწ. ლაგოდეხის სამხედრო კომისარიატი – განყოფილების უფროსი

1989 – 1993 წწ. ლაგოდეხის რაიკოოპკავშირი – საქონელმცოდნე

Share page