კვარტალური ანგარიშები

II - კვარტალი

მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის ანგარიში

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2022 წლის 6 თვეში ჩატარებული სამუშაოს ანგარიში

ეკონომიკის სამსახურის მიერ 2022 წლის 6 თვეში გაწეული საქმიანობის შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2022 წლის 6 თვის ანგარიში

მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის 2022 წლის 6 თვის ანგარიში

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის თაობაზე 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

არასამეწარმეო (არაკომერცული) იურიდიული პირი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - კვარტალის ანგარიში

_____________________________

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

ა(ა)იპ სერვის ცენტრი