ნაკრძალები და დაცული ტერიტორიები

N

დასახელება

ფაქტიური მისამართი

ხელმძღვანელის სახელი/გვარი - ასეთის არსებობის შემთხვევაში

საკონტაქტო ტელ. ნომერი

1

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია

ქ. ლაგოდეხის ვაშლოვანის 197

გიორგი სულამანიძე

577 10 18 45

Share page