საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

 

 

 

2019 წელი

 

 1. 2019 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის  გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა  12 განცხადება და თორმეტივე დაკმაყოფილდა.
 2. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის თაობაზე მოთხოვნა არ შემოსულა.
 3. საჯარო მონაცემთა ბაზა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებობს , ინფორმაცია განთავსებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ. გვერზე www.lagodekhi.gov.ge პერიოდულად ხდება აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავება და ბაზის განახლება.
 4. საჯარო მოსამსახურეთა მიერ, არ დარღვეულა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნები,შესაბამისად არ ფიქსირდება დისციპლინური სახდელის დადების ფაქტი.
 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკანონმდებლო აქტების მიღების დროს  სხდომა არ დაუხურავს.
 6. საჯარო ინფორმაციაზე უარის თქმა არ გასაჩივრებულა, ასეთის არ არსებობის გამო.
 7. საჯარო დაწესებულების მიერ ინფორმაციის დამუშავებაზე და გაცემაზე თანხა არ დახარჯულა.
 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა არ დახურულა და მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მხარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არ აქვს.

 

2018 წელი 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანგარიში    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავის   ,,ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ’’ შესრულების თაობაზე

 

 

 1. 2018 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის  გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა  განცხადება და ცხრავე დაკმაყოფილდა.
 2. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის თაობაზე მოთხოვნა არ შემოსულა, ასევე არც ერთ მოთხოვნაზე არ თქმულა უარი.
 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკანონმდებლო აქტების მიღების დროს  სხდომა არ დაუხურავს.
 4.  საჯარო ინფორმაციაზე უარის თქმა არ გასაჩივრებულა, ასეთის არ არსებობის გამო..
 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა არ დახურულა და მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მხარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არ აქვს.

 

 

 2017 წელი

 1. 2017 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის  გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა  13 განცხადება და ცამეტივე დაკმაყოფილდა.
 2. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის თაობაზე მოთხოვნა არ შემოსულა, ასევე არც ერთ მოთხოვნაზე არ თქმულა უარი.
 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკანონმდებლო აქტების მიღების დროს  სხდომა არ დაუხურავს.
 4.  საჯარო ინფორმაციაზე უარის თქმა არ გასაჩივრებულა, ასეთის არ არსებობის გამო.
 5. საჯარო დაწესებულების მიერ ინფორმაციის დამუშავებაზე და გაცემაზე დაიხარჯა 17ლარი და 80 თეთრი.
 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა არ დახურულა და მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მხარის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არ აქვს.

 

 

Share page