საჩივრის ფორმა

 

საჩივარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე

 

Share page