საკრებულოს მორიგი სხდომა

29 January, 2024

პარასკებს, 2 თებერვალს,  14:00 საათზე, ჩატარდება საკრებულოს მორიგი 
სხდომა.

დღის წესრიგი 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ნ.კუპრაშვილი,
გ.მანგოშვილი/
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის
შესახებ.
/მომხს: ო.შველიძე,
ივ.წიქარიშვილი/
3. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ჯილდოს
შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ.

ხაჩიაშვილი/

4. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე
ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის N39
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.ბატიაშვილი/
5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის „ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“ №14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს: ო.შველიძე, ივ.წიქარიშვილი/
6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ა(ა)იპ „ლაგოდეხის
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრს“).

/მომხს: ო.შველიძე, ივ.წიქარიშვილი/
7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი
კომისიის საქმიანობის ანგარიში.

/მომხს: შ.ხაჩიაშვილი, ნ.ბატიაშვილი/
8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2023 წლის მუშაობის ანგარიში
და ინფრასტრუქრურული პროექტები.

/მომხს: ბ. შუბითიძე, გ. ჩალათაშვილი/

9. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სერვის-ცენტრის 2023 წლის მუშაობის ანგარიშის
თაობაზე.

/მომხს:ბ. შუბითიძე, მ.ბიძინაშვილი /
10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური
მომსახურების სამსახურის 2023 წლის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:ე. ლეკიაშვილი, თ. ბაღაშვილი/
11. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის, 2023 წლის
მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: ლ.ფოფხაძე, ე. ლეკიაშვილი/
12. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
განვითარების ცენტრის 2023 წლის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:ე. ლეკიაშვილი, თ. ბაღაშვილი/
13. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა
გაერთიანების 2023 წლის მუშაობის ანგარიში.

/მომხს:ე. ლეკიაშვილი, მ. გოგოლაძე/
14. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების 2023 წლის
მუშაობის ანგარიში.

/მომხს: ე. ლეკიაშვილი,ნ. კობერიძე/
15. ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის 2023 წლის
მუშაობის ანგარიშის თაობაზე.

/მომხს:ე. ლეკიაშვილი,ბ.ხელაძე/

16. სხვადასხვა.

Share page