ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისია

28 July, 2023

 , 30 აგვისტოს, 11:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (მადლი).

                                           /მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ანი-ბანი).

                                            /მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ქალთა და
ახალგაზრდობის სათემო ცენტრი ცოდნის კარი).

                                            /მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/
4. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021
წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                      /მომხს: ვ. წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


5. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
                                   /მომხს: ვ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

6. სხვადასხვა.

Share page