საკრებულოს მორიგი სხდომა

1 May, 2023

 

პარასკევს, 5 მაისი, 12: 00 საათზე, ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ალიხან ალლაზოვის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ.


/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’
თავმჯდომარის მოადგილისათვის თანამდებობრივი სარგოს დანიშვნის შესახებ“ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის №გ-93.932133720
განკარგულების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე.


/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.


/მომხს: გ. მანგოშვილი,ნ. კუპრაშვილი/


4 . ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების
შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 ივლისის №16 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/ მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მესამე ქუჩისათვის (ცენტრალური ქუჩის
პარალელური ქუჩა) შერმადინ დარჩიაშვილის სახელის მინიჭების (სახელდების) თაობაზე
ინიციატორისათვის უარის თქმის შესახებ.


/მომხს: შ. ხაჩიაშვილი/


6. საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“,
საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ
სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის
ფორმის, მისი შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების


შესახებ./მომხს: შ. ხაჩიაშვილი,ნ.დათუკიშვილი/


7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №14 -ი განკარგულების
დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.


/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


8. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 სექტემბრის №გ-93.93212465
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(სასამარლოები).

/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/


10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(შპს „ლაგ-ელ-მო“).
/მომხს: ვ. წიქარიშვილი/

11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ურნები).
/მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მწნეხავი აპარატი).
/მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(კონტეინერები).
/მომხს:ვ. წიქარიშვილი/

14. სხვადასხვა.

Share page