ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისია

29 March, 2022

ოთხშაბათს, 30 მარტს, 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018  წლის  2 მარტის №28  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

2.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

                                                                                                                                        /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

3.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სოფ. ბაღდათში მდებარე-93407 კვ.მ (საძოვარი) /საკ.კოდი:N54.13.51.003/  და 16557 კვ.მ. (საძოვარი-54.13.51.002) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სოფლის  მოსახლეობისათვის სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 5 (ხუთი) წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე.

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სოფ. ბაღდათში მდებარე-93407 კვ.მ (საძოვარი) /საკ.კოდი:N54.13.51.003/  მიწის ნაკვეთის წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს -1265 (ერთი ათას ორას სამოცდახუთი) ლარი.  ხოლო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (საძოვარი ) /საკ.კოდი:N 54.13.51.002/ მიწის -16557 კვ.მ ნაკვეთის წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს -225 /ორას ოცდახუთი/ ლარი.

 

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

4. ,,საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  13 მაისის    №14 -ი  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

                                                                                                                                            /მომხს: ივ.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

2.სხვადასხვა.

 

Share page