საფინანსო - საბიუჯეტო, იურიდიული , ეკონომიკისა და ქონების მართვის და სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსები კომისიების ერთობლივი სხდომა

28 ნოემბერი, 2022

ოთხშაბათს, 30 ნოემბერს , 14:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება  საფინანსო - საბიუჯეტო, იურიდიული ,  ეკონომიკისა და ქონების   მართვის და  
სივრცითი- ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსები   კომისიების ერთობლივი სხდომა

   დღის წესრიგი:

 

 

1.    „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის“ დამტკიცების შესახებ.
         /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

2.    ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების  მართვის ხუთ წლიანი გეგმის  დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 თებერვლის  №24  განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.
                                                                                                                                            /მომხს: ნ.დათუკიშვილი,ბ.შუბითიძე/

3.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
                სოფ ზემო ხეჩილში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (საძოვარი) -17100კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის    
                წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს -650 (ექვსას ორმოცდაათი) ლარი.  

         /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

4.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ქალაქ ლაგოდეხში, ზაქათლის ქუჩა N44-ში, შენობის (ს/კ N54.01.56.222) მესამე  სართულზე 231.44- კვ.მ  ფართის წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს - 185(ერთიათასრვაასორმოცდათხუთმეტი) ლარი.
                                                                                                                                          /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

5.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ქალაქ ლაგოდეხში, ზაქათლის ქუჩა N44-ში, შენობის (ს/კ N54.01.56.222) მეორე სართულზე ერთი ოთახის 48.36-კვ.მ  წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს - 390 (სამასოთხმოცდაათი) ლარი.
                                                                                                                                            /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

6.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში მდებარე (ს/კ N54.12.52.565) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული 78.01კვ.მ. ფართი,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთისკარში მდებარე (ს/კ N54.19.63.027) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული შენობის 32.76კვ.მ. ფართი,ქალაქ ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩაზე მდებარე (ს/კ N54.01.51.044) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის  პირველ სართულზე არსებული 71.9კვ.მ. ფართი, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ უზურფუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით, გადაეცეს ა(ა)იპ „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგს“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 402157330).
                                                                                                                           /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

7.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ ხეჩილში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების  მიწის - 101500 კვ.მ. (ს/კ 54.11.51.007) საწყისი საიჯარო ქირად განისაზღვროს -1371 (ერთი ათას სამას სამოცდა თერთმეტი) ლარი.
                                                                                                                              /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

8.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარში, შენობის  (საკადასტრო კოდი -54.05.54.192) პირველ  სართულზე 95.10კვ.მ. ფართის წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს - 600 (ექვსასი) ლარი.
                                                                                                                  /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

9.    ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ქალაქ ლაგოდეხში, ზაქათლის  ქუჩა N44-ში, შენობის (ს/კ N54.01.56.222) მეორე  სართულზე           171,92- კვ.მ ფართის წლიურ საიჯარო ქირად  განისაზღვროს - 1380 (ერთიათასსამასოთხმოცი) ლარი.
         /მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

10.    სხვადასხვა.

 

 

                                                                                                                                         

 

გააზიარე