საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 ნოემბერი, 2022

პარასკევს, 2 დეკემბერს, 14: 00 საათზე, ლაგოდეხის მინიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბალანსზე რიცხული
ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად
მიღებული ქონების განკარგვის წესის“ დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: ნ.დათუკიშვილი, ო.შველიძე/

 

2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის ხუთ წლიანი გეგმის დამტკიცების
შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 თებერვლის №24
განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.


/მომხს:ნ.დათუკიშვილი,ბ.შუბითიძე/

 

3. ,, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023-2025 წლების
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


/მომხს:შ.ხაჩიაშვილი/

 

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
სოფ ზემო ხეჩილში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (საძოვარი) -17100კვ.მ. მიწის
ნაკვეთისწლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს -650 (ექვსას ორმოცდაათი) ლარი.

/მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/


5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ქალაქ ლაგოდეხში,
ზაქათლის ქუჩა N44-ში, შენობის (ს/კ N54.01.56.222) მესამე სართულზე 231.44- კვ.მ ფართის წლიურ
საიჯარო ქირად განისაზღვროს - 1855 (ერთიათასრვაასორმოცდათხუთმეტი) ლარი.


/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ქალაქ ლაგოდეხში,
ზაქათლის ქუჩა N44-ში, შენობის (ს/კ N54.01.56.222) მეორე სართულზე ერთი ოთახის 48.36-კვ.მ წლიურ
საიჯარო ქირად განისაზღვროს - 390 (სამასოთხმოცდაათი) ლარი.


/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/

 

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში მდებარე (ს/კ N54.12.52.565) მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული 78.01კვ.მ. ფართი,ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთისკარში მდებარე (ს/კ N54.19.63.027) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული შენობის 32.76კვ.მ. ფართი,ქალაქ ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩაზე მდებარე (ს/კ N54.01.51.044)
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული 71.9კვ.მ. ფართი,
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ უზურფუქტის ფორმით, 2 წლის ვადით, გადაეცეს ა(ა)იპ
„საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგს“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 402157330).


/მომხს: ი.წიქარიშვილი,ო. შველიძე/


8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხეჩილში
მდებარე სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწის - 101500 კვ.მ. (ს/კ 54.11.51.007)
საწყისი საიჯარო ქირად განისაზღვროს -1371 (ერთი ათას სამას სამოცდა თერთმეტი) ლარი.


/მომხს:ი.წიქარიშვილი, ო. შველიძე/


9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნისკარში, შენობის (საკადასტრო კოდი -54.05.54.192) პირველ
სართულზე 95.10კვ.მ. ფართის წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს - 600 (ექვსასი) ლარი.


/მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

 

10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ქალაქ ლაგოდეხში,
ზაქათლის ქუჩა N44-ში, შენობის (ს/კ N54.01.56.222) მეორე სართულზე 171,92- კვ.მ ფართის წლიურ საიჯარო
ქირადგანისაზღვროს - 1380 (ერთიათასსამასოთხმოცი) ლარი.

/მომხს: ი.წიქარიშვილი, ო.შველიძე/

11. სხვადასხვა.

გააზიარე