ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ხორცილდება იუსტიციის სახლში ან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში.

 რეგისტრაციისთვის წარადგინეთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება (ელექტრონული განცხადება ივსება საბუთების მიმღები ოპერატორის მიერ);
  2. წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  3. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დამფუძნებელი კრების ოქმი დამოწმებული სათანადო წესით;
  4. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმი დამოწმებული სათანადო წესით, სადაც აღნიშნული იქნება კრებაზე დამსწრე წევრთა რაოდენობა, კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილება (ხმათა რაოდენობის მითითებით), კრების თავმჯდომარის ხელმოწერა;
  5. სარეგისტრაციო ფართის აზომვითი ნახაზი;
  6. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნილია მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული მიწის ნაკვეთის გეგმა;
  7. საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და მისი ელექტრონული ვერსია;
  8. ტექნიკური აღრიცხვის არქივის მიერ გაცემული ცნობა-დახასიათება ან/და საინვენტარიზაციო გეგმა (აღნიშნულ დოკუმენტს საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან ითხოვს სარეგისტრაციო სამსახური);

იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე დაინტერესებული პირის წარმომადგენელია, დამატებით უნდა წარმოადგინოს, სათანადო წესით დამოწმებული წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმნეტი.

შენიშვნა: მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია იუსტიციის სახლში.

 

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესი

ამხანაგობის განცხადება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრებაზე დამსწრეთა სია

კრების ოქმი

წესდება

გააზიარე