სასამართლო დავები

2023 წელს განიხილვის პროცესშია 10 სასამართლო საქმე, მათ შორის 7 რაიონულ სასამართლოში, ხოლო 3 სააპელაციო სასამართლოში

2022 წელს განიხილებოდა 8 სასამართლო საქმე. 

რაიონულ სასამართლოში განხილული იქნა სულ - 56 საქმე (აქედან 29 აღიარების კომისიის). ამასთან, ლაგოდეხის მაგისტრატ სასამართლოში განხილული იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 61 საქმე, რომელთაგან 58 საქმეზე მოპასუხე მხარე ცნობილი იქნა სამართალდამრღვევად, 2 საქმეზე წარმოება შეწყდა, ხოლო 1 საქმეზე სამართალდარღვევის ოქმი გაუქმდა.