ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება - ანგარიში