სამივლინებო ხარჯები

თანამდებობის პირთა და თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯი ქვეყნის შიგნით - 422 ლარი მათ შორის: 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - 50 ლარი.

სხვა თანამშრომლებზე ჯამურად - 372 ლარი.

შენიშვნა: ქვეყნის გარეთ არ განხორციელებულა მივლინება.

2022 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯმა შეადგინა 2 993 ლარი, მათ შორის: 

სამივლინებო ხარჯი ქვეყნის შიგნით 2 358 ლარი მათ შორის:

მერი 90 ლარი

მოადგილე 195 ლარი

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 210 ლარი

სხვა თანამშრომლები ჯამურად 1863 ლარი

სამივლინებო ხარჯი ქვეყნის გარეთ 635 ლარი: (სხვა თანამშრომელი)