შრომის ანაზღაურება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთათვის წახალისების სახით ფულადი ჯილდო  ბრძანება:ბ93. 93223602

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთათვის ფულადი ჯილდო  ბრძანება:ბ93. 9322360001

დანართი 1

დანართი 2

კლასიის მინიჭების თაობაზე  -ბრძანება

 2022 წელს , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა წახალისების სახით ფულადი ჯილდოს ოდენობა  (ჯამში) შეადგენს 7 392 ლარს.

 2022 წელს , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  ხელშეკრულებით  დასაქმებულთა წახალისების სახით ფულადი ჯილდოს ოდენობა (ჯამში)  შეადგენს 7 875 ლარს. 

2022 წელს , ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  ხელშეკრულებით  დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება (ჯამში)  შეადგენს145 650 ლარს. 

2022 წელს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  თანმადებობრივი სარგოს ოდენობა (ჯამში) შეადგენს 684 331 ლარს. 

2022 წლის, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  თანამდებობრივი დანამატი-კლასის დანამატი (ჯამში) შეადგენს 1 119 ლარს. 

 

1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“

დადგენილება №27

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 

დადგენილება №9

3.კლასიის მინიჭების თაობაზე -ბრძანება

4.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება 

5.ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირების შრომის ანაზღაურება