ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და საინფორმაციო განყოფილება

საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და საინფორმაციო განყოფილება

 საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და საინფორმაციო განყოფილება უზრუნველყოფს:

 • თვითმმართველობის თანამდებობის პირებისა და სტუქტურული ერთეულების საქმიანობის
 • საინფორმაციო-ტექნიკურ და პროგრამულ მომსახურებას;
 • გამგეობის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტებისა და სხვა დოკუმენტების გამოქვეყნებას;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირების პრეს-კომფერენციების ჩატარების ორგანიზებას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის შესახებ ყოველთვიური პრეს-დაიჯესტის მომზადებასა და გამოქვეყნებას, მათ ურთიერთობას მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებთან;
 • ინფორმაციის გაცვლასა და აქტიურ თანამშრომლობას მასმედიის წარმომადგენლებთან;
 • 5.პრესისა და ტელევიზიის მიერ მომზადებული მასალების გაცნობას შემდგომი რეაგირების მიზნით;
 • მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების ფუნქციონირებას;
 • გამგეობის სამსახურებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიებასა და სელექციას;
 • გამგეობის საზოგადოებრივ ურთიერთობათა, პიარის დაგეგმვასა და განხორციელებას;
 • გამგებლის საჯარო გამოსვლების საინფორმაციო უზრუნველყოფას, გამგებლის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მომზადებასა და ვებგვერდზე გამოქვეყნებას;
 • მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების პრესკონფერენციების მომზადება;
 • ვებგვერდის ადმინისტრირებას;
 • საჯარო ინფორმაციის რეესტრის წარმოებას;
 • საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული წესით გამოქვეყნებას;
 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;
 • ვებგვერდისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების საინფორმაციო უზრუნველყოფას;
 • მოქალაქეთა მისაღების მეშვეობით ,,ერთი ფანჯრის" პრინციპის დაცვით მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურეობას;
 • ელექტრონული საქმისწარმოების ფუნქციონირებას;
 • საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას ვებგვერდის მეშვეობით.

საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და საინფორმაციო განყოფილება ექვემდებარება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ სამსახურს. 

სამსახურის დებულება

გააზიარე