ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური არის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას; ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას; მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებათა განხორციელებას; ჯანდაცვის მუნიციპალური ობიექტების მართვას;უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას; წინადადებების შემუშავებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დაწესებულებათა შექმნისა და რეორგანიზაციის საკითხებზე; უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათ თავშესაფრით უზრუნველყოფას; მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:

სამსახურის დებულება 

გიორგი მანგოშვილი

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

მობ: 599 85 62 29

E-mail: g.mangoshvili@gmail.com

 


სამუშაო გამოცდილება:

 

 
  •  2006 11.12  წლიდან დღემდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.
  • 2006 წ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
  • 2005-2006 წ.წ. -ლაგოდეხის რაიონის ცენტრალიზებული ბუღალტერიის ბუღალტერი.
გააზიარე