ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს მორიგი სხდომა

5 თებერვალი, 2020

პარასკევს, 7 თებერვალს, 12:00 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი:

 

 

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტების (მითითება, შემოწმების აქტი, შემოწმების აქტი (მითითების გარეშე), უწყება, დათვალიერების ოქმი, მშენებლობის ეტაპის დასრულების ოქმი, სააღსრულებო ფურცელი) ფორმების დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                       /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

2. ,,ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და  ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22  დეკემბრის N52  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                                                      /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

 

3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 77​1 და 77​2 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირების პროცედურული წესის განსაზღვრის შესახებ.

                                                                                                                                                      /მომხს: ნ. ბატიაშვილი/

4.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №9 დადენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                                                 /მომხს:ა.ბაინდურაშვილი/                                                                       

 

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

                                                                                                                                                       /მომხს: ო. მირზოშვილი/

 

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების  შესახებ.

                                                                                                                                     /მომხს: ო. მირზოშვილი/

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                                                                                             /მომხს: გ.ღამბაშიძე/

 

8. სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების  ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის თაობაზე.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   /მომხს: ნ. კუპრაშვილი/                                                                        

 

9. სხვადასხვა.

 

 

გააზიარე