ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილება

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილება

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება უზრუნველყოფს:

 • მუნიციპალიტეტის გამგეობის კორესპონდენციის მიღებასა და ადრესატებისათვის გადაგზავნას;
 • მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურეობას ,,ერთი ფანჯრის" პრინციპის დაცვით;
 • მიღებული კორესპონდენციის რეგისტრაციასა და მათ განაწილებას დანიშნულებისამებრ სამსახურებსა და ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან;
 • გამგებლის დავალებების რეგისტრაციას, მათი შესრულების მონიტორინგს;
 • სამსახურის სამუშაოთა გეგმების მომზადებას; გამგეობის სამსახურების სამუშაოთა გეგმების საფუძველზე გამგეობის სამუშაო გეგმის პროექტის მომზადებას;
 • ადმინისტრაციული წარმოების დადგენილი წესებისა და პროცედურების დაცვას;
 • საქმისწარმოებაში დაშვებული დოკუმენტების სათანადოდ გაფორმებას და დოკუმენტბრუნვას გამგეობასა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში;
 • ერთიანი საჯარო რეესტრის წარმოებას;
 • უზრუნველყოფს საიდუმლო დოკუმენტაციის წარმოებას;
 • საქმეთა ნომენკლატურის შედგენას და არქივირებას;
 • გამართულ კომუნიკაციას მუნიციპალიტეტის ორგანოებსა და სტრუქტურულ ერთეულებს შორის,
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა კომუნიკაციას მოქალაქეებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან;
 • მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას.

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილება ექვემდებარება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ სამსახურს.

სამსახურის დებულება

გააზიარე