ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა

29 ივნისი, 2021

ოთხშაბათს,30 ივლისს, 12:00 საათზე გაიმართება  ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომა

 

 

                                                                     დღის წესრიგი:

1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ..მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ლაგოდეხის მუნიციპალილტეტის  სოფელ კართუბანში მდებარე, ადმინისტრაციული ორგანოს შენობაში არსებული 2 (ორი) ოთახი- 32.40 კვ.მ. ფართის /საკ. კოდიN 54.08.59.010/  ექიმ სტომატოლოგ  ხათუნა დარჩიაშვილისთვის  /პირ:25001009007/ სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 10  წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გაცემის თაობაზე.

                                                                                                 /მომხს: ივ. წიქარიშვილი,ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ..მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ.შრომა (საკადასტრო კოდი 54.03.53.011) შრომის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის პირველი სართულის ოთხი ოთახი ჯამში- 48.40კვმ. ფართი, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზურფრუქტის ფორმით გადასცეს    სოფელ შრომის   სათემო კავშირ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ანი ბანი"- ს  (საიდენთიფიკაციო კოდი  433106587)  -2 (ორი) წლის ვადით.

 

                                                                                                                 /მომხს: ივ. წიქარიშვილი,ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნაწილის, მდებარე ქ. ლაგოდეხში ყოფილი პოლიციის შენობის პირველ სართულზე არსებული (საკადასტრო კოდი -54.01.54.235) სართულის ოთხი ოთახი ჯამში-68,26 კვმ. ფართი,  პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზურფრუქტის ფორმით გადასცეს “საქართველოს წითელი ჯვრის“ საზოგადოებას (საიდენთიფიკაციო კოდი -202051536 )  2 (ორი) წლის ვადით.

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                               /მომხს: ივ. წიქარიშვილი,ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

-მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონება  -  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში მდებარე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის -46709 კვ.მ - (ს/კ 54.19.62.004), სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, აუქციონის ფორმით, 5 წლის ვადით განკარგვის თაობაზე, წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს -1636  ლარი.

-მიეცეს თანხმობა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონება  -  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში მდებარე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის -64006 კვ.მ (54.19.62.002), სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, აუქციონის ფორმით, 5 წლის ვადით განკარგვის თაობაზე, წლიურ საიჯარო ქირად განისაზღვროს - 2240 ლარი.

 

                                                                                                                              /მომხს: ივ. წიქარიშვილი,ო. მირზოშვილი/                                                                        

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მიეცეს თანხმობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ.ლელიანში მდებარე კულტურის სახლი (ს/კ 54.14.52.023)

 სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით, არსებობის ვადით, გადასცეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრს“.

                                                                                                                   /მომხს: ივ. წიქარიშვილი,ო. მირზოშვილი/                                                                       

 

6.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების  შესახებ

                                                                                                              /მომხს: ივ. ყაველაშვილი,ო. მირზოშვილი/ 

7.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის  № 14-ი განკარგულების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

                                                                                                              /მომხს: ივ. წიქარიშვილი,ო. მირზოშვილი/ 

 

8. სხვადასხვა.

 

 

 

გააზიარე