ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

3 ივლისს, 12 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდება საკრებულოს იურიდიული კომისიის სხდომა

28 ივნისი, 2018

დღის წესრიგი

  1. ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის  1 მაისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

  1. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  23  სექტემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მისი ოდენობის დადგენის შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  6 თებერვლის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

  1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის  4 მაისის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

  1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის  26 ივნისის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს: გ.დარბაიძე/

  1. ,,ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  ქონების სარგებლობისა  და მართვის უფლებებით გადაცემის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ”  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის N10 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

7.სხვადასხვა.

გააზიარე