ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

3 აგვისტოს, 12 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში ჩატარდება საკრებულოს მორიგი სხდომა

31 ივლისი, 2018

2018 წლის 3 აგვისტოს, 12 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში  ჩატარდება საკრებულოს მორიგი სხდომა

1.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №57  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 /მომხს: ნ. კუპრაშვილი/  

 2.  „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2018 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28  დეკემბრის N58  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 /მომხს: ს. ღონღაძე/

3.,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის  1 მაისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

4.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  23  სექტემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

5.,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მისი ოდენობის დადგენის შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  6 თებერვლის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 /მომხს: გ.დარბაიძე/

6. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის  4 მაისის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

7. ქ. ლაგოდეხის  ტერიტორიაზე არსებულ პარკში და  სკვერში წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის წესის დამტკიცებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის  26 ივნისის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

8. ,,ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის  ქონების სარგებლობისა  და მართვის უფლებებით გადაცემის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ”  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 თებერვლის N10 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

 /მომხს: გ.დარბაიძე/

9.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ.

 /მომხს: გ.დარბაიძე/

10.მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების  შესახებ.

  /მომხს: გ.დარბაიძე/

11.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

12. სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ან/და არსებული არაფუნქციონირებადი / მიტოვებული შენობა- ნაგებობების განვითარების მიზნით მშენებლობის ნებართვის დადგენილ ვადაში აუღებლობისთვის ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ.

 /მომხს: გ.დარბაიძე/

13.მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

 /მომხს: გ.დარბაიძე/

14.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და სამართალდარღვევის ოქმის ბლანკების გასავლის/მიღების ჟურნალების ფორმის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

15.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით დაფუძნებული სამეწარმეო იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე.

 /მომხს: გ.დარბაიძე/

16.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

17.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ.

/მომხს: გ.დარბაიძე/

18. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების  შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №11 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე

 /მომხს: გ.დარბაიძე/

 20.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ. (მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სარგებლობის უფლებით საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის გადაცემაზე).

  მომხს: ო.მირზოშვილი/

21.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ. (მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების,  სარგებლობის უფლებით  შ.პ.ს. ,,აღმაშენებელისათვის” გადაცემაზე.

   /მომხს: ო.მირზოშვილი/

22.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ. (მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სარგებლობის უფლებით ა(ა)იპ ,,საქველმოქმედო ფონდი სიკეთე ჩვენს ხელშიასათვის“ გადაცემაზე).

 /მომხს: ო.მირზოშვილი/

23.ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, იჯარის ფორმით გასაცემი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ.

  /მომხს: ო.მირზოშვილი/

 24.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

 /მომხს: ო.მირზოშვილი/

25.სხვადასხვა.

გააზიარე